ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกภาคอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

กิจกรรมและบริการ ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
  - การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การจัดเยี่ยมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  - การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังานในภาคอุตสาหกรรม
  - การจัด Audit and In-house Training
  - ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
  - กิจกรรมพิเศษด้านพลังงาน
881,452 ตัน
7,206
ล้านบาท
190.07 ktoe
4,171 ล้าน MJ
1,067
ล้าน kWh
405 คน
464,000 ฉบับ
1,105 คน
21,512 คน
3,239
โรงงาน
17
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2559
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555