ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกภาคอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

กิจกรรมและบริการ ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
  - การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การจัดเยี่ยมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  - การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังานในภาคอุตสาหกรรม
  - การจัด Audit and In-house Training
  - ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
  - กิจกรรมพิเศษด้านพลังงาน
1,136,728 ตัน
8,199
ล้านบาท
230.48 ktoe
4,960 ล้าน MJ
1,287
ล้าน kWh
1,140 คน
500,000 ฉบับ
491 คน
35,684 คน
4,967
โรงงาน
18
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2561
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555