•   
  หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2019
    ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ก.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2563 
    ผู้สนับสนุน : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
   
 •   
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ(ENERGY POINT)
    ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562 
    ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
    ระยะเวลาดำเนินการ : 28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ENERGY POINT)
    ระยะเวลาดำเนินการ : 28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561 
    ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
    ระยะเวลาดำเนินการ : 25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561 
    ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน , สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการ Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative in the Greater Mekong Subregion
    ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559 
    ผู้สนับสนุน : Asian Development Bank (ADB)
   
 •   
  โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาค
    ระยะเวลาดำเนินการ : 18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559 
    ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานปี 9
    ระยะเวลาดำเนินการ : 11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กระทรวงพลัง
   
 •   
  โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
    ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558 
    ผู้สนับสนุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
    ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 
    ผู้สนับสนุน : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555)
    ระยะเวลาดำเนินการ : 30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556 
    ผู้สนับสนุน : กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน
    ระยะเวลาดำเนินการ : 24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   
 •   
  โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ
    ระยะเวลาดำเนินการ : 30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit