•   
  โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
    ระยะเวลาดำเนินการ : 25 ก.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2560 
    ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน , สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ENERGY POINT)
    ระยะเวลาดำเนินการ : 28 ก.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 
    ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2017
    ระยะเวลาดำเนินการ : 21 ก.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561 
    ผู้สนับสนุน : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
   
 •   
  โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
    ระยะเวลาดำเนินการ : 10 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2559 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กระทรวงพลัง
   
 •   
  โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
    ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558 
    ผู้สนับสนุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
    ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 
    ผู้สนับสนุน : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555)
    ระยะเวลาดำเนินการ : 30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556 
    ผู้สนับสนุน : กระทรวงพลังงาน
   
 •   
  งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน
    ระยะเวลาดำเนินการ : 24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   
 •   
  โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ
    ระยะเวลาดำเนินการ : 30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556 
    ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
   
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit