กิจกรรม : ขอเชิญสถานประกอบการแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน Energy Points
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
 
ขอเชิญสถานประกอบการแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
และสะสม Energy Points เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนสนับสนุน สูงสุด 300,000 บาท
 
ที่มาและความสำคัญของกิจกรรม
            จากการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ Energy Points 2 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพียงสถานประกอบการประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน, แต่งตั้งทีมนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man) พร้อมทั้งวางแผนมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และทบทวนแผนงานเมื่อได้รับความรู้จากโครงการ รับทันที Energy  Points 4 คะแนน เพื่อนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อาทิเช่น อบรม, ศึกษาดูงานโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น,ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและหลังปรับปรุง และขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (ที่ประหยัดพลังงาน) ในอัตราร้อยละ 30 (สูงสุด 300,000 บาท/ต่อนิติบุคคล) โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะของตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกกว่า 11,303 แห่งทั่วประเทศ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญ และเริ่มนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้ด้วยตนเองอย่างจริงจังเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝังให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องตระหนักถึงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป
กลุ่มเป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูล 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ
 
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ พอสังเขป
            เพื่อส่งเสริมและจูงใจผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Point (สะสมอย่างน้อย 3 Points) เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เมื่อนำ Energy Point มาแลกรับสิทธิ์ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training), สนับสนุนทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ 1 วัน (One Day Audit), เยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 1 ครั้ง (Site Visit) (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) และขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 30 (แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง)
 
ระยะเวลาการเปิดรับแบบแสดงความสนใจ : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
ดำเนินการในพื้นที่ : ทั่วประเทศ
 
แนวทางการสะสมคะแนน Energy Point 
            1. คะแนน (Point ที่ 1) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง
            2. คะแนน (Point ที่ 2) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร ดำเนินการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man) โดยคุณสมบัติในเบื้องต้นคือ เป็นพนักงานประจำของบริษัท เพศชายหรือหญิง และไม่จำกัดจำนวนคน เพื่อเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร,พนักงาน,หน่วยงานต่างๆ ภายนอก เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้
            3. คะแนน (Point ที่ 3) ผู้ประกอบการหรือ Energy Man ดำเนินการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี (Planning) เพื่อดำเนินการลดการใช้พลังงานในโรงงาน
            4. คะแนน (Point ที่ 4) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารต้องดำเนินการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Review Plan) หลังจากได้รับความรู้ต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training) ,เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) โรงงานต้นแบบหรือโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Model Factory) และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (One Day Audit) เป็นต้น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร พร้อมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวัดพร้อมประเมินผลประหยัดและให้คำแนะนำหลังการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว
 
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการสะสมคะแนน Energy Point (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
            เมื่อผู้ประกอบการสะสมคะแนนได้อย่างน้อย 3 Point สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ ได้ดังนี้
            1. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 1) มาแลกรับสิทธิประโยชน์ในการอบรม (Training) แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มจังหวัดมีความต้องการได้รับความรู้        
            2. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 2) มาแลกรับสิทธิประโยชน์เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) โรงงานต้นแบบหรือโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Model Factory) ภายในกลุ่มจังหวัดของท่านได้ 1 ครั้ง 
            3. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 3) มาแลกรับสิทธิประโยชน์ ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน 1 วัน (One Day Audit)
 โดยผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ ดังนี้ 
            3.1 แนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม 
            3.2 ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องจักรและระบบ Utility ภายในโรงงาน พร้อมแนะนำจุดที่ควรปรับเปลี่ยน
            3.3 ให้คำแนะนำในการปรับแผนการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานให้มีความเหมาะสม
            3.4 จัดทำสรุปผลการเข้าให้คำแนะนำประเด็นที่ควรดำเนินการปรับปรุงภายในโรงงาน
 
            4. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 4) ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่ปรับปรุงแล้ว) ในอัตราร้อยละ 30 (แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง) โดยหลังจากปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำพร้อมตรวจวัดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้พร้อมแนะนำแนวทางหรือมาตรการที่ผู้ประกอบการสามารถสามารถดำเนินการต่อไป
  สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ของท่าน
 
กำหนดระยะเวลาการรับแบบแสดงความสนใจตั้งแต่บัตนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 
ทั้งนี้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญมายังท่านเพื่อกรอกแบบตอบรับแสดงความสนใจกิจกรรมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนสนับสนุน สูงสุด 300,000 บาท/ต่อนิติบุคคล ได้ที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม : คุณวาสิษฐ์ โทร 02-345-1255 อีเมล์ : energypoints62@gmail.com LINE@ : energypoints

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จาก Link ด้านล่าง
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ : 27 พ.ค. 2562  ถึง : 27 พ.ค. 2562
 
กิจกรรม : ขอเชิญสถานประกอบการแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน Energy Points
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit