สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
โปรแกรมคำนวณมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
และความร้อน
รหัสมาตรการ
ชื่อมาตรการ (ไฟฟ้า)
20102003
  ปรับแรงดันให้เหมาะสมในหม้อแปลงย่อย
20102005
  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก
20901108
  การติดตั้งระบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
20901105
  การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
20502201
  การควบคุมระดับความดันของอากาศอัด
  การตรวจวัดการรั่วไหลของอากาศอัดโดยการทดสอบแบบเครื่องอัด
  เดิน/หยุด
20501103
  การลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ
20501102
  ใช้ชุดเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนชุดเดิม
  การลดพื้นที่ผนังโปร่งแสงโดยการติดตั้งฉนวน PE ที่กระจกบางส่วน
20201102
  การเปลี่ยนจากหลอดแสงจันทร์เป็นหลอดโซเดียมความดันสูง
  (HPM-->HPS)
20502202
  การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
21001000
  มาตรการการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง (Power Factor Improvement)
  การลดพื้นที่ปรับอากาศส่วนผลิตโดยการกั้นผนัง 
20301002
  การใช้เครื่องทำความเย็น (ชิลเลอร์) ใหม่ ประสิทธิภาพสูงทดแทนของเดิม
  การลดความดันด้านคอนเดนเซอร์โดยการเปิดหอผึ่งเย็นเพิ่มขึ้น
  การลดการรั่วไหลของอากาศอัดเนื่องจากการปล่อยอากาศอัดทิ้งไป
  ขณะต่อใช้งานหรือเมื่อไม่ใช้งาน
  การเพิ่มความดันด้านอีแวปอเรเตอร์ของเครื่องทำความเย็นให้สูงขึ้น
  การลดจำนวนหลอดโดยการใช้โคมไฟฟ้าชนิดประสิทธิภาพ
  การสะท้อนแสงสูง
  การตรวจวัดการรั่วไหลของอากาศอัดโดยการทดสอบแบบเครื่องอัดทำงาน
  แบบปลดภาระ (Unload)
  การย้ายโหลดหม้อแปลง
  ลดขนาดท่อลมของระบบอัดอากาศ
  ลดระยะเวลาลมอัดของระบบอัดอากาศ
  การหุ้มฉนวนท่อ, วาล์ว และหน้าแปลนต่างๆ ในระบบส่งจ่ายสารทำความเย็น
  การเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการฉีดพลาสติก
  การนำความร้อนจากแก๊สร้อนของระบบทำความเย็นมาใช้ละลายน้ำแข็ง
  แทนการใช้ไฟฟ้า
รหัสมาตรการ
ชื่อมาตรการ (ความร้อน)
  การลดปริมาณอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ที่ใช้ในการเผาไหม้
  การควบคุมน้ำโบล์ดาวน์
30301104
  การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ไอน้ำ
30201104
  ลดความดันการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ
  การเปลี่ยนจากการซื้อไอน้ำจากแหล่งผลิตเป็นการผลิตไอน้ำใช้เอง
  การหุ้มฉนวนท่อ, วาล์ว และ หน้าแปลน
  การจัดการใช้หม้อไอน้ำชุดที่มีประสิทธิภาพสูง
  การติดตั้งถังเก็บไอน้ำไว้ใช้ในชั่วโมงที่มีความต้องการสูงสุด
  การซ่อมแซมรอยรั่วในระบบส่งจ่ายไอน้ำ
30301101
  การใช้น้ำคอนเดนเสท
  การนำไอเสียจากปล่องไอเสียไปอุ่นอากาศก่อนเข้าหม้อไอน้ำ
30102106
  การเปลี่ยนหม้อไอน้ำ
  การลดเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเชื้อเพลิง
  การนำความร้อนจากปล่องไอเสียไปอุ่นวัตถุดิบก่อนเข้าเตาเผา
  การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเกรด C เป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติ
  การเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นใช้น้ำมันเตาเกรด C
โปรแกรมอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือการใช้งานโปรแกรมอนุรักษ์พลังงาน